Mannauður
Ánægt starfsfólk
Mannauður
Ánægt starfsfólk

Ánægt starfsfólk er grunnur að góðum árangri. Við viljum að vinnustaðurinn sé öruggur, heilsueflandi og að samskipti einkennist af gildunum lipurð, þekking og ábyrgð. Það er mikilvægt að starfsfólk njóti virðingar og því sé gert kleift að sinna starfi sínu á sem bestan hátt.

Lipurð

Þekking

Ábyrgð

Siðareglum er ætlað að bæta starfsanda og ímynd fyrirtækisins. Reglurnar skerpa einnig á ábyrgð starfsfólks og er ætlað að undirstrika mikilvægi þess að allir hagsmunaaðilar njóti sanngirni og jafnræðis.

Starfsmannafjöldi
Mannauður
Starfsmannafjöldi og ársverk

Heildarfjöldi starfsmanna í desember var 510, bæði fastráðnir og tímavinnufólk, þar af voru 295 konur og 215 karlar (58% konur og 42% karlar). Tímavinnufólk er starfsfólk sem vinnur á álagstímum, seinni hluta vikunnar, í sumarafleysingum og um jól. Af þeim sem voru í vinnu í desember voru 39% í fullu starfi, 5% í hlutastarfi og 56% í tímavinnu.

Heildarfjöldi starfsmanna sem fékk greidd laun á árinu var 685. Umreiknað í ársverk voru þau 354 eða sami fjöldi og árið áður.

Fjöldi starfsfólks eftir kyni og ráðningarformi
Karlar
Konur
685
fengu greidd laun árið 2019
354
ársverk voru unnin árið 2019

Starfsmannavelta hjá fyrirtækinu í heild var 23%. Mesta starfsmannaveltan er hjá starfsfólki í tímavinnu, 30%, en minnst hjá starfsfólki í fullu starfi, 11%.

Starfsmannavelta eftir aldri sundurliðað á starfsstöðvar
  • Dreifingarmiðstöð
  • Skrifstofa
  • Starfsfólk Vínbúða
  • Stjórnendur Vínbúða
Fæðingarorlof
Mannauður
Fæðingarorlof

Heildarfjöldi þeirra sem tóku fæðingarorlof árið 2019 var 12 þar af voru átta konur og fjórir karlmenn. Fjórar konur eru enn í fæðingarorlofi, tvær hafa látið af störfum og tvær eru komnar aftur til starfa. Allir karlmennirnir hafa snúið aftur til starfa að loknu fæðingarorlofi. Ekki eru fyrirliggjandi upplýsingar um þá sem áttu rétt á orlofi en nýttu það ekki.

Starfsánægja
Mannauður
Starfsánægja

Árlega framkvæmir Gallup viðamikla vinnustaðagreiningu þar sem spurningar byggja á rannsóknum Gallup og snúa að upplifun starfsfólks á vinnustaðnum. Helgun starfsfólks er einn mikilvægasti mælikvarðinn, en helgun er mæld með þrettán spurningum. Meðaltal helgunar lækkaði lítillega á milli ára en einkunnin er engu að síður á styrkleikabili.

Niðurstöður eru kynntar fyrir starfsfólki, bæði heildarniðurstöður og samanburður hverrar starfsstöðvar við heildina. Markmiðið er að upplýsa starfsfólk, viðhalda því sem vel er gert og gera betur þar sem tækifæri gefast. Yfirmannamat er framkvæmt samhliða vinnustaðagreiningu og fá allir sem hafa fimm eða fleiri undirmenn mat og sérstaka kynningu.

Stofnun ársins er samræmd könnun stofnana í eigu ríkisins sem mælir starfsánægju auk fjölmargra annarra þátta sem snúa að stjórnun og starfsumhverfi. Heildareinkunn ÁTVR var 4,30 og var ÁTVR í sjötta sæti stórra stofnana, þeirra sem hafa 50 starfsmenn eða fleiri. Til samanburðar var meðaleinkunn allra stofnana í þessum flokki 3,94.

Helgun - Niðurstaða kjarnaspurninga
Kvarðinn 1-5
Samskipti
Mannauður
Samskipti og upplýsingagjöf

Siðareglum er ætlað að skerpa á ábyrgð starfsfólks og þær undirstrika mikilvægi þess að allir hagsmunaaðilar njóti sanngirni og jafnræðis. Til að gera starfsfólki kleift að sinna starfi sínu sem best er mikil áhersla lögð á að veita sem bestar upplýsingar um allt það sem snýr að rekstri. Samskiptavefurinn Workplace er öflugur miðill til að koma á framfæri upplýsingum hvort sem um er að ræða mál sem snúa að rekstri eða félagslegum þáttum. Reglulegir starfsmannafundir eru haldnir á öllum stærri starfsstöðvum.

Starfsþróun
Mannauður
Fræðsla og starfsþróun

Að veita framúrskarandi þjónustu krefst þekkingar. Mikil áhersla er lögð á að starfsfólk hugi að þekkingu sinni og færni. Tvisvar á ári er gefið út viðburðadagatal en þar er að finna yfirlit yfir alla fræðslu sem er í boði auk viðburða á vegum starfsmannafélagsins og fræðslu tengdri heilsu og vellíðan. Samanlagt voru fræðslustundir 7.168 sem jafngildir 20 klukkustundum á hvert stöðugildi, en samtals voru stöðugildi ársins 354. Fjölda fræðslustunda fjölgaði um 14% á milli ára.

Samanlagt voru námskeiðsstundir um 7.168 eða um 20 klukkustundir á hvert stöðugildi.

Fræðsla
Fjöldi starfsfólks Konur Karlar Tímar alls Meðalfjöldi á stöðugildi Fjöldi námskeiða
Skyndihjálp, lyftara- og öryggisnámskeið 219 56% 44% 710 2,01 12
Móttaka nýliða og íslenskukennsla 94 44% 56% 1.298 3,67 7
Almenn fræðsla meðal annars um umhverfisvernd, samskipti og góða heilsu 689 63% 32% 935 2,64 15
Vínskóli Vínbúða 1.242 62% 38% 3.518 9,94 43
Vínráðgjafafræðsla 125 35% 65% 707 2,00 19
Samtals 7.168 20 96

Megináhersla fræðslunnar er á tengsl víns og matar. Alls starfa 10 vínráðgjafar á mismunandi starfsstöðvum sem allir hafa lokið alþjóðlegu prófi (WSET). Til að koma til móts við starfsfólk á landsbyggðinni og aðra sem ekki hafa tækifæri til að sækja almenna fræðslu eru erindi í auknum mæli tekin upp og birt á Workplace.

Í þjónustukönnun eru viðskiptavinir spurðir um afstöðu til þekkingar starfsfólks. 79% telja starfsfólk Vínbúðanna búa yfir mjög eða frekar mikilli þekkingu en eingöngu 3% telja þekkinguna mjög eða frekar litla.

Starfsmannasamtal er hluti af starfsþróun starfsfólks. Öllu starfsfólki er að lágmarki boðið upp á tvö samtöl á ári. Samtalinu er ætlað að gefa starfsmanni og stjórnanda færi á að ræða verkefni, möguleg vandamál og aðgerðir til úrbóta. Megináherslur samtalanna eru væntingar, starfsandi og stuðningur í starfi.

Heilsueflandi
Mannauður
Heilsueflandi vinnustaður

Starfsfólk er hvatt til heilsueflingar með margvíslegum hætti. Boðið er upp á styrki, fræðslu og hvatt til þátttöku í vinnustaðakeppnunum Lífshlaupinu og Hjólað í vinnuna. Starfsfólk á kost á að gera samgöngusamning eftir árstíðum, sumar og vetur.

86%
starfsfólks ánægt með samgöngusamning

Að jafnaði eru fleiri sem óska eftir samgöngusamningi á sumrin. Þeir sem gera samgöngusamning skuldbinda sig til að ferðast til og frá vinnu með vistvænum hætti, að jafnaði þrisvar í viku eða oftar. Hlutfall starfsfólks sem gerði sumarsamning lækkaði á milli ára úr 47% í 43%. Árlega er gerð könnun á meðal starfsfólks þar sem spurt er út í ýmsa þætti tengda samgöngusamningum og ferðamáta. Helstu niðurstöður voru að notkun á einkabílnum hefur aukist á kostnað þess að ganga í vinnuna. Notkun á einkabíl til og frá vinnu er fyrsti kostur yfir vetrartímann hjá 52%. Þótt notkun einkabílsins hafi aukist kýs meirihluti starfsfólks enn að koma með vistvænni hætti til og frá vinnu þegar litið er á árið í heild. Af þeim sem eru með samgöngusamning og tóku afstöðu eru 86% ánægðir með samninginn og 90% telja að samningurinn og hreyfing í kjölfarið hafi haft jákvæð áhrif á heilsu og líðan.

Til samanburðar er samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 stefnt að því að fækka ferðum í einkabíl niður í 58% og að 8% allra ferða verði á hjóli, 12% ferðist með strætó og 22% gangandi. Starfsfólk ÁTVR á höfuðborgarsvæðinu hefur þegar náð þessu markmiði.

Vetur 2019 - Til og frá vinnu, höfuðborgarsvæðið
  • Starfsfólk ÁTVR
  • Aðalskipulag Reykjavíkurborgar

Lífshlaupið og Hjólað í vinnuna eru skemmtilegar keppnir sem efla liðsheild og hvetja fólk til hreyfingar. Þátttaka var góð en alls voru 210 starfsmenn skráðir til þátttöku í Lífshlaupinu. Veitt eru verðlaun fyrir fjölda daga og fjölda mínútna. Vínbúðin lenti í fyrsta sæti í báðum flokkum. Minni þátttaka er í Hjólað í vinnuna en árangurinn var engu að síður frábær og var lið Vínbúðanna í öðru sæti.

Hjólavottun vinnustaða er til að innleiða bætta hjólreiðamenningu og þar með draga úr umhverfisáhrifum. Vinnustaðir geta fengið viðurkenningu í fjórum flokkum, það er platínum, gull, silfur og brons. Vínbúðin hefur tvisvar farið í gegnum slíka vottun fyrir aðstöðuna á Stuðlahálsi og fékk í ár platínum vottun. Vottunin hvetur fyrirtæki til að bæta aðbúnað bæði fyrir viðskiptavini og starfsfólk. Samgöngusamningar og bætt aðstaða starfsfólks og viðskiptavina eru meðal aðgerða sem eru til þess fallnar að stuðla að bættri hjólreiðamenningu.

Starfsfólki er boðið upp á heilsufarsskoðun. Boðið er upp á mælingu á blóðþrýstingi, kólesteróli og blóðsykri auk viðtals þar sem rætt er um álag og streitu. Í fræðslu- og starfsþróunaráætlun er lögð áhersla á fræðslu um heilsutengd málefni.

Matjurtagarður
Mannauður
Matjurtagarður

Til að stuðla að sjálfbærni var haldið áfram með matjurtagarð á lóðinni á Stuðlahálsi. Garðurinn var stækkaður lítillega til að auka fjölbreytni í ræktun. Í garðinum voru ræktaðar ýmsar tegundir t.d. rabarbari, rifsber, kryddjurtir, kartöflur, grænkál og jarðarber. Uppskeran var nýtt í mötuneyti starfsfólks. Mikil ánægja er með uppskeruna og markmiðið að halda áfram með ræktun.

Slys og fjarvistir
Mannauður
Slys og fjarvistir vegna veikinda

Markmiðið er að stefna að slysalausum vinnustað. Vinnuslys voru sex á árinu, einn karl og þrjár konur slösuðust á starfsstöð en tvö slys urðu á leið til og frá vinnu og skiptust jafnt á milli kynja.

Fjarvistir vegna veikinda og veikinda barna sem hlutfall af unnum vinnustundum stóðu í stað á milli ára.

Fjarvistir vegna veikinda og veikinda barna í hlutfalli við unnar klukkustundir, skipt eftir starfsstöðvum.
Konur Karlar Heild
Vínbúðir 2,4% 2,5% 2,5%
Dreifingarmiðstöð 4,1% 2,4% 2,6%
Skrifstofa 3,0% 1,8% 2,4%
ÁTVR í heild 2,6% 2,3% 2,4%
Kjarasamningar
Mannauður
Kjarasamningar

ÁTVR er einungis með starfsemi á Íslandi og því er ekki talin veruleg hætta á að brotið sé á réttindum starfsmanna varðandi samningsrétt eða þátttöku í stéttarfélögum.

ÁTVR virðir mannréttindi og fylgir lögum og reglum sem gilda um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna. Starfsfólk fær greidd laun í samræmi við kjarasamninga. Fjármála- og efnahagsráðherra fyrir hönd ríkisins gerir kjarasamning við viðkomandi stéttarfélög, auk þess sem ÁTVR hefur gert stofnanasamning um nánari útfærslur kjarasamnings við annars vegar Sameyki og hins vegar einstök félög háskólamenntaðra starfsmanna. Allt starfsfólk er í stéttarfélagi.

Almenna reglan er að starfsfólk er ekki ráðið undir 20 ára aldri og er ástæðan sú að viðskiptavinir þurfa að hafa náð 20 ára aldri til að versla í Vínbúðunum.

Starfsfólk er ýmist ráðið tímabundið eða fastráðið. Uppsagnarfrestur starfsfólks er samkvæmt viðeigandi kjarasamningum en er ólíkur eftir ráðningarformi, einn mánuður fyrir tímavinnustarfsfólk en þrír mánuðir að lágmarki fyrir fastráðna. Starfsfólk sem ráðið er til starfa fyrir gildistöku starfsmannalaganna í júní 1996 getur átt rétt til biðlauna ef starf þeirra er lagt niður.

Jafnrétti
Mannauður
Jafnrétti og jafnlaunavottun

ÁTVR hefur sett sér jafnlaunastefnu og birt jafnréttisáætlun. Markmið jafnlaunastefnu er að allt starfsfólk hljóti jöfn laun og sömu kjör fyrir sömu eða jafnverðmæt störf, óháð kyni, þjóðerni eða öðrum órökstuddum þáttum.

Markmið jafnréttisáætlunar ÁTVR er að stuðla að jafnrétti kynjanna, jafnri stöðu þeirra og virðingu. ÁTVR leggur áherslu á að allir fái notið sín án tillits til kynferðis, kynþáttar, trúarbragða, aldurs eða búsetu. Jafnréttisáætlun ÁTVR byggir á lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

ÁTVR telur mikilvægt að unnið sé að jafnrétti með því að nýta til jafns þann auð sem felst í menntun, reynslu og viðhorfum kvenna og karla. Meðal annars verði unnið gegn viðhorfum sem leiða til aðstöðumunar kvenna og karla.

ÁTVR hefur í mörg ár haft jafnrétti að leiðarljósi og var með fyrstu fyrirtækjum til að fá gullmerki jafnlaunaúttektar PwC árið 2013 og aftur árið 2016.

ÁTVR lauk Jafnlaunavottun í nóvember 2018. Markmið með innleiðingu jafnlaunakerfisins samkvæmt jafnlaunastaðlinum (ÍST:85 2012) er að viðhalda launajafnrétti og uppfylla skyldur atvinnurekenda samkvæmt III kafla laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna. Með vottun felst jafnframt skuldbinding til að vinna að stöðugum umbótum á þessu sviði, hafa eftirlit með viðmiðum og bregðast við frávikum sem upp kunna að koma.